Regulamin korzystania z serwisu


 

§1 Terminy użyte w Regulaminie oznaczają

 1. Spółka – Pulsynar Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach ul. Sobieskiego 11/E6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336796, NIP 634-272-60-51, Regon 241314849
 2. Bankfaktur.pl lub Serwis – internetowy serwis zarządzania dokumentami i transakcjami finansowymi, prowadzony przez Spółkę.
 3. Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał prawidłowej Rejestracji, w wyniku której uzyskał on dostęp do Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie
 4. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Spółkę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje związane z funkcjami Serwisu.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin
 6. Aplikacja – oprogramowanie  służące Użytkownikowi do korzystania z Serwisu.
 7. Rejestracja – procedura zakładania Konta
 8. Telefon komórkowy użytkownika - podany podczas rejestracji telefon komórkowy użytkownika.
 9. Hasło SMS – ciąg znaków wysyłany  na podany podczas rejestracji telefon komórkowy użytkownika w celu identyfikacji użytkownika przy ważnych operacjach.

§2 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne.
 2. W celu Rejestracji w Serwisie, należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail, który stanowi jednocześnie unikalną nazwę użytkownika –imienia, nazwiska, adresu e-mail (login) i hasła. Hasło musi się składać z co najmniej ośmiu dowolnych znaków.
 3. Pozostałe dane Użytkownika, takie jak: pełna nazwa firmy przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, NIP, numer telefonu, nazwa i numer konta bankowego, są podawane przez Użytkownika podczas rozpoczęcia korzystania z Usług w ramach Serwisu.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji.
 5. Po prawidłowej Rejestracji Spółka tworzy Konto Użytkownika przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Serwisie nazwy i hasła (logowanie). 
 6. W przypadku Użytkownika - wystawcy faktur, korzystanie ze świadczonych przez Spółkę usług wymaga uiszczenia na rzecz Spółki wynagrodzenia, poprzez dokonanie wpłaty za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy Spółki wskazany w  Serwisie, w wysokości określonej w cenniku.
 7. Użytkownik – wystawca faktur, w celu podpisania faktur elektronicznych musi posiadać czytnik karty chipowej wraz z certyfikatem kwalifikowanym.
 8. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, może wystąpić konieczność pobrania przez Użytkownika i zainstalowania  na własnym komputerze Aplikacji. Zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji wymaga zaakceptowania certyfikatu, którym podpisane jest oprogramowanie i może wymagać zaktualizowania innego oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika. 
 9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
 10. Użytkownik  wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie dla potrzeb związanych z korzystaniem z Serwisu, swoich danych osobowych, o których mowa w Regulaminie w bazie danych firmy Pulsynar Sp. z o.o.
 11. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.

§3 Funkcjonalności Serwisu

 1. Spółka jako operator Serwisu świadczy elektroniczne usługi wystawiania i prezentacji faktur elektronicznych.
 2. Spółka może udostępniać w ramach Serwisu propozycje optymalizacji procesów  zarządzania dokumentami i finansami Użytkownika oparte o dane przesłane na serwer Bankfaktur.pl oraz oferty przedsiębiorstw, banków, funduszy inwestycyjnych itp. 
 3. Spółka może udostępniać w ramach Serwisu system powiadomień o zdarzeniach zdefiniowanych przez Użytkownika na podany adres lub telefon użytkownika.
 4. Spółka może prosić o autoryzację niektórych czynności hasłem SMS'owym wysyłanym na podany podczas Rejestracji przez Użytkownika telefon komórkowy. 
 5. W celu korzystania z funkcji Serwisu Użytkownik wprowadza w interfejsie Aplikacji swoje dane.

§4 Zawieranie i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (warunki)

 1. Zawieranie i rozwiązanie umów o świadczenie usług odbywa się za pośrednictwem Serwisu internetowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zawarcie umowy następuje pod warunkiem dokonania przez Użytkownika (zgodnej z Regulaminem) Rejestracji, po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz w przypadku usług świadczonych wystawcom faktur po uiszczeniu opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem usług.
 3. Wszelkie płatności za korzystanie Serwisu dokonywane są z góry za dany okres, zgodnie z aktualnym cennikiem usług i nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie.
 4. Brak opłaty za kolejny okres skutkować będzie usunięciem Konta, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na podany przez niego e-mail, zawierającym dodatkowy, ostateczny termin płatności.
 5. Po otrzymaniu opłaty, Spółka wystawia Użytkownikowi fakturę VAT, która jest udostępniana Użytkownikowi w formie elektronicznej w portalu www.bankfaktur.pl na jego koncie.
 6. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia wysyłając na adres kontakt@pulsynar.pl oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W takim wypadku Spółka zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę.
 7. Wszelkie usługi Serwisu, w tym archiwizacja danych dotyczących transakcji finansowych Użytkownika, wykonywane są przez Spółkę wyłącznie w okresie prowadzenia przez Spółkę Konta Użytkownika i obowiązywania umowy, określonej w § 4. 
 8. W przypadku rozwiązania powyższej umowy lub innego przypadku zgodnego z Regulaminem usunięcia Konta, wszelkie obowiązki prawne w zakresie archiwizacji danych zgromadzonych na Koncie spoczywać będą wyłącznie na Użytkowniku.
 9. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto w każdym czasie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres kontakt@pulsynar.pl. W takim wypadku z Serwisu zostają usunięte wszystkie dane wprowadzone przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Serwisu przed zakończeniem okresu, za jaki uiszczono opłatę, opłata ta nie jest zwracana ani w całości ani w części.
 10. Umowa zostaje rozwiązana w przypadku zapomnienia przez Użytkownika Hasła i zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej wygenerowanie nowego Hasła. W takiej sytuacji uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.
 11. Spółka może rozwiązać Umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika i zablokowanie dostępu do Serwisu, jeśli Użytkownik:
  1. narusza postanowienia Regulaminu,
  2. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie,
  3. podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,
  4. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,
  5. działa na szkodę Operatora,
  6. podał nieprawdziwe dane, o których mowa w par. 2 pkt 2 i 3.
  W przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie lit. a.–f. uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.

§5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz Umowie nie są realizowane przez Spółkę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy.
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub elektronicznej na adres elektroniczny kontakt@pulsynar.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę użytkownika, opis reklamacji oraz adres e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamacje oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Spółka może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§6 Odpowiedzialność

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, w szczególności za umożliwienie osobom trzecim dostępu do danych Użytkownika umożliwiających dostęp do rachunków bankowych bezpośrednio lub za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji
 2. Propozycje zarządzania finansami Użytkowników, w szczególności skorzystania z określonych taryf i produktów mają charakter orientacyjny i nie zwalniają Użytkowników z obowiązku zapoznania się ze szczegółowymi warunkami świadczenia tego typu usług przez bank lub inny podmiot.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń prezentowanych przez osoby trzecie w Serwisie i w powiązaniu z korzystaniem z Serwisu.
 4. Spółka nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody i straty, w tym za szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia, a także wadliwego działania bankfaktur.pl.
 5. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy i szkody powstałe nie z winy Spółki w szczególności powstałe w wyniku:
  1. nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego Użytkownika,
  2. nieznajomości przez Użytkownika przepisów księgowo-podatkowych,
  3. nieprawidłowego funkcjonowania systemu łączności z bankfaktur.pl,
  4. nieprawidłowym korzystaniem z bankfaktur.pl przez Użytkownika,
  5. podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy Rejestracji konta,
  6. nieprawidłowości danych podanych w systemie bankfaktur.pl,
  7. nie dotrzymania warunków Regulaminu przez Użytkownika,
  8. siły wyższej (np. powódź, huragan, włamanie do systemów komputerowych itp.),
 6. Spółka może usunąć Konto Użytkownika naruszającego przepisy prawa lub dobre obyczaje. Ponowna Rejestracja w takim przypadku możliwa jest jedynie za zgodą Spółki.
 7. Spółka nie gwarantuje Użytkownikowi wieczystej dostępności Konta oraz funkcjonalności Serwisu. Jednakże każdorazowe usunięcie Konta z wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 6 wymaga uprzedniego poinformowania wiadomością e-mail lub wiadomością prezentowaną w Serwisie.
 8. Spółka dokłada należytych starań aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Użytkownika. W tym celu Spółka stosuje nowoczesne zabezpieczenia techniczne wskazane w Polityce bezpieczeństwa i FAQ.

§7 Ochrona prywatności

 1. Spółka przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Spółka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Spółka zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Spółka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień w zakresie dostępu do danych, tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Dane Użytkowników, oprócz podmiotów wskazanych w ust. 1, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§8 Zmiany Regulaminu

 1. Spółka może zmieniać Regulamin oraz w szczególności zapewniać w Serwisie nowe funkcjonalności. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.
 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwis po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z usunięciem Konta.